Підготовка фахівців в Інституті здійснюється за спеціальністю 053 «Психологія».

Освітньо-професійної програма «Клінічна психологія» спрямована на підготовку висококвалiфiкованого, конкурентоспроможного, iнтегрованого у сучасний  свiтовий науково-практичний простір, здатного до самостiйноi науково-дослiдницької та  науково-практичноi діяльності фахівця в галузi клінічної психологii.

Завдяки опануванню навчальних дисциплін під час навчання,  буде забезпечено здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в галузi професійної та/або дослiдницько-iнновацiйної дiяльностi, що у майбутньому створить необхідні умови для працевлаштування у психологічних, кризових та реабілітаційних центрах, закладах охорони здоров’я, програмах психологічного супроводу; дозволить займатися психологічним консультуванням та психотерапією, проводити наукові дослідження у галузі клінічної психології та продовжувати навчання на рівні підготовки доктора філософії.  

Освітньо-наукова програма "Психологія" підготовки докторів філософії КІCПП спрямована на формування та підтримку у сучасного науковця соціальної відповідальності, здатності шукати нові способи тa підходи до вирішення психологічних проблем в суспільстві, вміння ставити питання, які дадуть змогу формувати самостійність його мислення, що згодом буде сприяти передачі сформованих цінностей у суспільний дискурс шляхом продукування нових смислів. Разом з тим, програма орієнтована й на командну роботу, з розумінням міждисциплінарності підходів. 

Освітня програма з Клінічної психології (2019)

Навчальний план магістри 2019

Освітня програма з Клінічної психології (2020)

Навчальний план магістри 2020

Освітня програма з Клінічної психології (2021)

Навчальний план магістри 2021

Освітня програма з Клінічної психології (2022)

Навчальний план магістри 2022

Проєкт для обговорення ОП Клінічна психологія (2023)

Освітньо-наукова програма Психологія (2020)

Освітньо-наукова програма Психологія 2021 р.

Освітньо-наукова програма Психологія 2022 р.

Освітньо-наукова програма Психологія 2023 р.

Рецензія (перша) на ОП освітнього ступеня Магістр

Рецензія (друга) на ОП освітнього ступеня Магістр

Рецензія (третя) на ОП освітнього ступеня Магістр

Рецензія (четверта) на ОП освітнього ступеня Магістр

Рецензія (перша) на ОНП освітнього ступення "Доктор філософії"

Рецензія (друга) на ОНП освітнього ступення "Доктор філософії" 

Рецензія (третя) на ОНП освітнього ступення "Доктор філософії"

Рецензія (четверта) на ОНП освітнього ступення "Доктор філософії"

Положення про проектні та робочі групи з розроблення і супроводження освітніх програм в ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» 

Положення про розроблення і супроводження освітніх програм

 

 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua