Освітній процес в Київському інституті сучасної психології та психотерапії – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти освітнього ступеня магістра та освітньо-наукового ступеня фоктора філософії відповідно до вимог стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти. При цьому він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань та професійної мобільності.

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в Інституті є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію освітнього процесу", освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки фахівців у галузі психології.

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами

Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей

Положення про оцінювання результатів навчання

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Порядок організації семестрового контролю із застосуванням під час дистанційного навчання

Порядок організації атестації здобувачів із застосуванням дистанційних технології

Положення про академічну мобільність

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про академічну доброчесність

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій

Положення про студентське самоврядування ТОВ "Київського інституту сучасної психології та психотерапії" 

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

Положення про проектні та робочі групи з розроблення і супроводження освітніх програм в ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії»

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингову оцінку здобувачів

Положення про порядок проведення конкурсного відбору

Антикорупційна програма ТОВ "Київський інститут сучасної психології та психотерапії" 

Положення про асоціацію випускників 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua