Підготовка фахівців в Інституті здійснюється за спеціальністю 053 «Психологія».

Освітньо-професійної програма «Клінічна психологія» спрямована на підготовку висококвалiфiкованого, конкурентоспроможного, iнтегрованого у сучасний  свiтовий науково-практичний простір, здатного до самостiйної науково-дослiдницької та  науково-практичної діяльності фахівця в галузi клінічної психологiї.

Завдяки опануванню навчальних дисциплін під час навчання,  буде забезпечено здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в галузi професійної та/або дослiдницько-iнновацiйної дiяльностi, що у майбутньому створить необхідні умови для працевлаштування у психологічних, кризових та реабілітаційних центрах, закладах охорони здоров’я, програмах психологічного супроводу; дозволить займатися психологічним консультуванням та психотерапією, проводити наукові дослідження у галузі клінічної психології та продовжувати навчання на рівні підготовки доктора філософії.  

Освітньо-наукова програма "Психологія" підготовки докторів філософії КІCПП спрямована на формування та підтримку у сучасного науковця соціальної відповідальності, здатності шукати нові способи тa підходи до вирішення психологічних проблем в суспільстві, вміння ставити питання, які дадуть змогу формувати самостійність його мислення, що згодом буде сприяти передачі сформованих цінностей у суспільний дискурс шляхом продукування нових смислів. Разом з тим, програма орієнтована й на командну роботу, з розумінням міждисциплінарності підходів. 


КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78
Email: kispp@i.ua
Email приймальної комісії: kisppvstup@i.ua