НАБІР СТУДЕНТІВ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 «Психологія» (МАГІСТР)

Київський інститут сучасної психології та психотерапії оголошує набір студентів на навчання для здобуття освітнього рівня «Магістр». Cпеціальність: 053 «Психологія»

Освітня програма: «Клінічна психологія» та «Соціальна психологія» на основі диплому бакалавра з психології  та диплому  бакалавр/спеціаліст  ІНШИХ СПЦІАЛЬНОСТЕЙ.

Форма навчання – денна.

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ – 3 вересня 2018 РОКУ.

Тривалість навчання:

- на базі бакалавра з психології - 1,5 року

- на базі бакалавра/спеціаліста інших спеціальностей - 2 роки

Увага! Зміна правил вступу 2018! Міністерство освіти і науки України прийняло нові умови вступу для здобуття ступеню магістра за спеціальностями декількох галузей знань, в тому числі і у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» (до якої входить спеціальність 053 «Психологія») Це означає, що в цьому році бажаючі вступити до нас в інститут повинні здати ЗНО з іноземної мови. Ознайомтесь, будь ласка, з текстом нових правил прийому на нашому сайті!

Зверніть особливу увагу на розділ III. "Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання", а саме на те, що реєстрація електронних кабінетів та реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) буде відбуватися в період з 14 травня по 05 червня 2018р! Якщо ви не встигнете зареєструватись на ЗНО, то, відповідно, не зможете прийняти участь у конкурсному відборі!

Строки вступної кампанії 2018 КІСПП

№ Дата Заходи

1. 14 травня- 05 червня 2018р Реєстрація електронних кабінетів для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО)

2. 14 травня -31 травня 2018р Складання додаткового вступного випробування (Співбесіда «Людина і світ»)

3. 02 липня -26 липня 2018р Прийом заяв та документів

4. 11 липня 2018р ЗНО з іноземної мови

5. 27-29 липня 2018р Складання фахового іспиту (Загальна психологія - усно)

6. 30 липня 2018р Апеляція результатів вступних випробувань

7. 02 серпня 2018р Оприлюднення рейтингового списку вступників

8. 22 серпня 2018р Зарахування вступників

9. 03 вересня 2018р. Початок навчання

У зв'язку зі зміною правил вступу ми разпочинаємо інформаційні зустрічі з нашими абітурієнтами з метою роз'яснення та інформування про процедуру вступу до КІСПП у 2018 році! Запрошуємо на інформаційні зустрічі кожну середу о 19.00. Просимо реєструватись на зустрічі за тел: 044 585 46 77 (78)

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДО КІСПП

1. ІНФОРМАЦІЙНА ЗУСТРІЧ (ІЗ)

Дати наступної інформаційної зустрічі на нашій сторінці у Facebook  

2. ІСПИТИ.

Для вступу на навчання у КІСПП передбачені такі вступні випробування:

1. Фаховий іспит (Загальна психологія - усно)

І. Пояснювальна записка

         Метою  фахового випробування для вступу на здобуття освітнього ступеня «магістр»  є виявлення   рівня  теоретичних знань та практичних навичок вступників, необхідних для опанування  нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця спеціальності «Психологія» , з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору в межах ліцензованого обсягу спеціальності.

Форма фахового випробування.

Фахове випробування проходить у формі усного іспиту з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету.  Тривалість підготовки від 10- 30хв.(не більше 60хв.)

Структура білету. Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних  питань:

-         зміст питань з дисципліни «Загальна психологія»

Вимоги до відповіді абітурієнта.

В своїх відповідях на вступному фаховому випробуванні з психології абітурієнти повинні показати глибину і усвідомленість знань у світі таких вимог:

 • розуміння завдань теоретичної психології і практичної психології на сучасному рівні;
 • висока науковість і обізнаність;
 • розгляд питань у теоретико-психологічному, історико-психологічному, психолого-педагогічному аспектах;

Висока психологічна культура та професіоналізм майбутніх психологів значною мірою визначаються рівнем психолого-педагогічної, соціально-психологічної, психологічної  психокорекційної та психоконсультативної освіти як в теоретичному, так і в практичному контексті.

Відповіді абітурієнтів мають свідчити про їх обізнаність у найважливіших питаннях  загальної психології.

 

ІІ. Критерії оцінювання

         90 -100 балів - «Відмінно» - абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

-          чітку, послідовну, логічну відповідь на поставлене запитання, повне розкриття змісту матеріалу;

-         вільне володіння спеціальною термінологією

-         правильно застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для вирішення практичних завдань.

 

74 - 89 балів - «Добре» - абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

      -   повністю послідовно розкрити зміст матеріалу;

-         вільне володіння спеціальною термінологією;

-         правильно застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін та вирішення практичних завдань.

 

60- 73 балів - «Задовільно» - абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

-    зміст питання викладено частково, не завжди послідовно;

-         у відповідях є помилки у використанні окремих понять;

-         при вирішенні поставленої проблеми не розуміє шляхів практичного використання конкретної інформації.

           1 - 59 балів - «Незадовільно» - абітурієнт отримує, не виявивши знань та вмінь:

-         основний зміст завдання не розкрито;

-         допущено грубі помилки у відповідях;

-         відсутність володіння спеціальною термінологією.

 

                     III. Структура програми 

          Питання з курсу «Загальна психологія»:

 

 1. Предмет психології, його особливості та історія становлення.
 2. Міждисциплінарні зв’язки психології та її місце в системі психологічного знання.
 3. Етапи становлення системи знань про природу психічного.
 4. Місце психології в системі наук.
 5. Основні напрямки сучасної психології.
 6. Основні підходи до класифікації психічних явищ.
 7. Структура психології. Характеристика основних галузей психології.
 8. Система явищ, що вивчаються в сучасній психології.
 9. Класифікація і сутність методів психологічного дослідження.
 10. Загальна характеристика сенсорно-перцептивних процесів
 11. Види та функції відчуттів.
 12. Види, функції та властивості сприймання.
 13. Загальна характеристика пізнавальних процесів.
 14. Загальне уявлення про увагу. Види уваги.
 15. Властивості та функції уваги.
 16. Загальне уявлення про пам’ять.
 17. Основні фактори та закономірності психології пам’яті.
 18. Пам’ять як загальний компонент всіх психічних процесів.
 19. Процеси пам’яті та їх основні характеристики.
 20. Розвиток та тренування пам’яті.
 21. Поняття про мислення. Мислення та пізнання.
 22.  Функції мислення.
 23. Види мислення.
 24. Основні характеристики мислення. Особливості теоретичного та емпіричного мислення.
 25. Уява. Специфічні функції уяви.
 26. Природа уяви. Загально філософський та психологічний підходи до уяви. Теорії уяви.
 27.  Види уяви. Проблема розвитку уяви.
 28. Воля та її основні ознаки. Значення волі у житті людини.
 29.  Первісні вольові якості особистості: сила волі, наполегливість, витриманість.
 30.  Вторинні або вироблені вольові якості. Теоретичні вольові якості особистості.
 31. Теорії волі. Вольова регуляція поведінки. \
 32. Структура вольової дії.
 33. Поняття про емоції. Роль емоцій у житті людини.
 34.  Функції емоцій. Відмінність емоцій від почуттів та відчуттів.
 35.  Класифікація емоцій та види. Психологічні теорії емоцій.
 36.  Зв’язок емоцій та потреб людини. Розвиток емоційно-особистісної сфери у людини. Емоційні стани особистості
 37. Поняття психічних станів, їх властивості та класифікаці
 38. Типові позитивні психічні стани та їх попередження.
 39.  Специфічні психічні стани психіки людини.
 40. Творче натхнення. Роль психічного стану професійної зацікавленості.
 41. Поняття темпераменту.
 42. Типи темпераментів. Позитивні та негативні сторони типів темпераменту.
 43.  Поняття індивідуального стилю діяльності. темперамент та індивідуальний стиль діяльності. зв'язок темпераменту та основних властивостей особистості.
 44.  Темперамент та здібності людини.
 45. Поняття характеру. Історія питання.
 46. Типологія характерів.
 47. Акцентуації характеру.
 48.  Формування характеру. Особистість і характер людини.
 49. Загальне уявлення про здібності.
 50. Відмінності між здібностями, знаннями, вміннями та навичками. Природні та придбані здібності.
 51. Загальні та спеціальні здібності
 52.  Поняття обдарованості.
 53. Поняття задатків.
 54. Міжстатеві індивідуальні відмінності в задатках та здібностях.
 55. Природа людських здібностей.
 56. Соціальні здібності. Умови для формування таких здібностей.
 57. Поняття спрямованості особистості.
 58. Структура спрямованості особистості.
 59. Види спрямованості особистості.
 60. Форми прояву спрямованості.

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.      Айсмонтас Б.Б. Общаяпсихология: Схемы. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 288с.

2.      Варій М.Й. Загальна психологія. Підручник затверджений МОН України/ Издательство: Центр учебнойлитературы: 2009. - 968 стр.

3.      Веккер Л.М.  Психическиепроцессы.  В 3 т. Т.3. Субъект. Переживание. Действие. Сознание. – Л.:  Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 325с.

4.      Введение в психологию / Подобщ. ред. А.В. Петровского. – М.: ACADEMIA, 1996. – С. 36-38, 61-69.

5.      Галян О.І. Психологія пізнавальних процесів: методичні рекомендації для студентів-заочників. Навчальний посібник. - Дрогобич: Ред..-видав. відділ ДДПУ, 2009. – 50 с.

6.      Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. Пособие к курсу «Психологиячеловека». – М.: ПедагогическоеобществоРоссии, 2001. – 276с.

7.      Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общуюпсихологию: Курс лекций. – М.: ЧеРо, при участиииздательства «Юрайт», 2001. – 336с.

8.      Загальна психологія: Навчальний посібник / Варій М. Й. - 3-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2010.- 968 c.

9.      Квас О.В., Бандура Г.Р.  Словник із загальної психології./ - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І.Я.Франка, 2010.

10.    Максименко С.Д. Общаяпсихология. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер. – 1999. – 528с.

11.    Мироненко В.В. Хрестоматия по психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. / Под ред. проф. А.В.Петровского. - М.: Просвещение, 1977. – 528с.

12.    Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентоввысш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 1. Общиеосновыпсихологии. – 3-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 688с.

13.    Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теорияпсихологии – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс». – Т.1., 1996. – 416с.

14.    Психологія : Навчальний посібник / Винославська О.В., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Зливков В.Л., Апішева А.Ш., Васильєва О.С. - К.: Фірма "ІНКОС", 2007.- 351 c.

15.    Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. - К.: Либідь, 2000.

16.    Психологияощущения и восприятия /Хрестоматия по психологии. – ЧеРо, 2002, 632с.

17.    Рубинштейн С.Л. Основыобщейпсихологии. – СПб.: Питер, 2004. – 713с.

18.    С.Д.Максименко. Генетическаяпсихология (методологическаярефлексия проблем развития в психологии). – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 320с.

19.    Саблин В.С., Слаква С.П. Психологиячеловека / В.С.Саблин, С.П.Слаква. – М. Издательство “Экзамен”, 2004. – 352с.

20.    Столяренко Л.Д. Основыпсихологии. 7-е изд., перераб. и доп: Учебноепособие. (Серия «Высшееобразование»). – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 672с.

21.    Эльконин Д.Б. Психологияигры: 2-е изд. – М.: Гумманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.

Додаткова література:

22.    Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психологиявосприятия. – М., 1973.

23.    Запорожець А.В. Избранныепсихологическиетруды: В 2-х т. – Т.1. – М., 1986.

24.    Запорожец А.В., Зинченко В.П. Восприятие и действие. – М., 1977.

25.    Крылова А.Л. Функциональнаяорганизацияслуховойсистемы: Учебноепособие. – М., 1985.

26.    Леонтьев А.Д. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1982.

27.    Лернер Г.И Психологиявосприятияобъемных форм (по изображениям). – М., 1980.

28.    Линдсей Г., Норман Д. Переработкаинформации у человека: Введение в психологию. – М., 1974.

29.    Логвиненко А.Д. Психологиявосприятия: Учебно-методическоепособие для студентовфакультетовпсихологиигосударственныхуниверситетов. – М., 1987.

30.    Логвиненко А.Д. Чувственныеосновывосприятияпространства. – М., 1985.

31.    Лурия А.Р. Ощущение и восприятие. – М., 1975.

32.    Марр Д. Зрение. Информационныйподход к изучениюпредставления и обработкизрительныхобразов – М., 1987.

33.    Найссер Г. Познание и реальность. – М., 1981.

34.    Носуленко В.Н. Психология слухового восприятия. – М., 1988.

35.    Психологиявосприятия. – М., 1989.

36.    Шехтер М.З. Зрительное опознание: закономерности и механизмы. – М., 1981.

37.    Гибсон Д. Экологический подход к зрительному восприятию. – М., 1988.

38.    Гиппенрейтер Ю.Б. Движения человеческого глаза. – М., 1978.

39.    Грегори Р.Л. Разумныйглаз. – М., 1972.

40.    Зинченко В.П. Продуктивноевосприятие // Вопросыпсихологии. – 1971. – № 6.

41.    Леонтьев А.Н. Образ мира. Избранные психологические произведения. – М., 1983.

42.    Ломов Б.Ф. Методологические и теоретическиепроблемыпсихологии. – М., 1984.

43.    Осязание в процессахпознания и труда. – М., 1959.

44.    Розин В.М. Визуальная культура и восприятие. – М., 1996.

45.    Регуш Л.А. Психологияпрогнозирования. – СПб.: Речь, 2003.

46.    Шостак В.И. Природа наших ощущений. – М., 1983.

47.    Ярошевский М.Г. Историяпсихологии. – М., 1976.

2. Іноземна мова за професійним спрямуванням (Англійська мова - тестування)

3. Додатковий фаховий іспит (Людина і світ - співбесіда)

«Затверджено»

                   Голова Приймальної

                                                                комісії, ректор______________ М.М. Пустовойт

                                       (протокол № 14 від  04.12.2015р. )

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ДОДАТКОВОГО  ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Освітній рівень «Магістр»

спеціальність 053 «Психологія»

( на основі базової та повної вищої освіти з інших спеціальностей)

 

 

«Погоджено»

                                      Голова фахової атестаційної комісії,

                                           професор кафедри клінічної психології

                  ____________С.І. Ситник

 

 

 

 

                                                                                Київ 2015р.

 

І. Пояснювальна записка

 Метою додаткового вступного випробування для вступу на здобуття освітнього ступеня «магістр» є виявлення   рівня  теоретичних знань та практичних навичок вступників, необхідних для опанування  нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця спеціальності «Психологія» з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору в межах ліцензованого обсягу спеціальності.

  Форма додаткового вступного випробування.

Додаткове вступне  випробування проходить у формі співбесіди абітурієнтами з  3-х питань наданого переліку.  Питання сформовані у білети.  Тривалість співбесіди  з кожним вступником від 10- 20хв.

Вимоги до відповіді абітурієнта.

Відповіді на вступному випробуванні повинні показати:

-  глибину і усвідомленість знань абітурієнтів про людину і світ як специфічну цілісність;

- високу науковість і обізнаність (в структурі курсі зінтегровані знання цілісного циклу суспільних наук: соціології, політології, правознавства, етики, економічної теорії, соціальної психології, культурології, соціальної екології, філософії);

- підтвердження теоретичних положень, сформульованих у відповіді, прикладами та ілюстраціями з особистісного досвіду.

 

ІІ. Критерії оцінювання

90 -100 балів - «Відмінно» - абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

- чітку, послідовну, логічну відповідь на поставлене запитання, повне розкриття змісту матеріалу;

- вільне володіння спеціальною термінологією

- правильно застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для вирішення практичних завдань.

74 - 89 балів - «Добре» - абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

- повністю послідовно розкрити зміст матеріалу;

- вільне володіння спеціальною термінологією;

- правильно застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін та вирішення практичних завдань.

60- 73 балів - «Задовільно» - абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

- зміст питання викладено частково, не завжди послідовно;

- у відповідях є помилки у використанні окремих понять;

- при вирішенні поставленої проблеми не розуміє шляхів практичного використання конкретної інформації.

           

1 - 59 балів - «Незадовільно» - абітурієнт отримує, не виявивши знань та вмінь:

- основний зміст завдання не розкрито;

- допущено грубі помилки у відповідях;

- відсутність володіння спеціальною термінологією.

 

  III. ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

„ ЛЮДИНА І СВІТ”

 

Тема І. ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Феномен людини. Основн і тлумачення походження людини. Поняття середовища. Поняття спадковості. Вплив спадковості й середовища на походження і життя людини. Природне  начало в людині. Поняття "індивід". Поняття особистості. Поняття сутності людини. Поняття сенсу людського життя. Поняття цінності. Цінність людського життя. Людина як найвища цінність. Поняття смерті. Поняття безсмертя. Феноменальність творчості. Різновиди творчої діяльності. Творчість та волюнтаризм і фаталізм. Здоров'я і здоровий спосіб життя. Поняття рівня життя і рівня наповненості життя. Міфологічне, релігійне, наукове та філософське бачення щастя.

Тема II. СВІТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ІСНУВАННЯ

Світ і поняттясвіту. Історичнийрозвитокуявлень про світ. Багатовимірністьпоняттясвіту. Світ як Космос. Світ як Всесвіт. СвітЗемлі як особливеявище. Філософськевизначенняпоняттяматерії. Матеріальне й ідеальне. Поняттяруху. Поняттяспокою. Рух і розвиток. Поняттяпрогресу і регресу. Поняття  простору. Поняття часу.Єдність простору і часу. Матеріальністьсвіту. Ідеальністьсвіту. Особливістьмісцялюдини у світі.

Тема III. ДУХОВНІСТЬ ЛЮДИНИ

Поняття духу. Поняття душі. Поняття духовності. Поняття духовного. Поняття тілесного. Що таке почуття? Поняття інтелекту. Феномен волі. Поняття ідеалу. Поняття честі. Поняття совісті. Поняття гідності. Духовний вимір інтелігентності. Порядність як прояв духовності. Поняття істини. Що таке правда? Хиба як прояв духовності. Поняття прихильності. Віра: міфологічний, релігійний, науковий і філософський вимір поняття. Поняття надії. Любов як прояв духовності. Поняття краси і прекрасного. Прекрасне і естетичне. Поняття потворного. Поняття добра. Що таке зло? Добро і зло – вінець духовності.

Тема IV. СВІДОМІСТЬ І ПІЗНАННЯ

 Походження свідомості. Сутність свідомості. Визначення поняття свідомості. Основні функції свідомості. Поняття мислення. Пам'ять і воля. Буденна і теоретична свідомість. Свідоме і несвідоме. Поняття праці. Поняття спілкування. Мова та її сутність. Роль праці, спілкування і мови у виникненні свідомості. Поняття суспільного буття. Суспільна свідомість. Рівні суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості. Поняття пізнання. Чуттєве пізнання. Логічне (раціональне) пізнання. Суб'єкт і об'єкт пізнання. Об'єктивність істини. Абсолютність, і відносність істини. Практика – ціль пізнання та критерій істини. Поняття методу. Закон і закономірність.

ТЕМА V. ЛЮДИНА І ПРИРОДА

 Поняття природи. Природа як довкілля. Природа і штучне середовище. Природа і духовне життя людини. Поняття біосфери. Поняття ноосфери. Ідея визначальної ролі природних умов у житті суспільства. Характерні риси впливу суспільства на природу. Знання і природа. Поняття "виживання". Передумови кризи у відношенні людини і природи.

ТЕМА VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

 Поняття "суспільне", "соціальне". Суспільство як самоорганізована система. Соціум як особливий прояв суспільства. Поняття соціальної структури. Соціальна група. Класи як особлива соціальна група. Касти і соціальні верстви. Поняття "стратифікація". Сім'я як мала соціальна група. Сучасна сім'я: проблеми формування і розвитку.

Що таке етнос? Поняття "рід", "плем'я". Народність і нація. Сучасне тлумачення поняття "нація": Формування і розвиток української нації. Поняття менталітету. Що таке ментальність? Особливості української ментальності. Поняття суспільного прогресу. "Формаційна" періодизація суспільного розвитку. Цивілізаційний підхід до проблеми періодизації суспільного розвитку.

ТЕМА VII. ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ

 Політика як явище суспільного життя. Поняття влади. Влада і політика, їх співвідношення. Поняття політичної системи. Що таке політичний режим. Тоталітаризм і авторитаризм. Поняття політичної демократії. Демократія як форма устрою. Демократія як форма правління. Поняття держави. Що таке громадянське суспільство? Правова держава. Соціально справедлива держава. Поняття "громадські рухи". Поняття "громадська організація". Феномен політичної партії. Поняття "ідеологія". Політична ідеологія. Ідеологізація і деідеологізація. Феномен політичної еліти. Взаємодія політичної еліти і народу.

ТЕМА VIII. ЛЮДИНА І КУЛЬТУРА

 Виникнення поняття культури. Поняття масової культури. Основні функції культури. Поняття матеріальної культури. Особливості духовної культури. Поняття цивілізації. Стадії розвитку цивілізації і культура. Культурність цивілізації і цивілізованість культури. Спадкоємність культури. Традиції в культурі. Новаторство і прогрес культури. Поняття національної культури. Загальнолюдське в культурі. Поняття культури особистості. Основні складові культури особистості. Особливості формування культури особистості. Поняття гуманізму. Культура і гуманізм. Гуманізм і соціальний прогрес.

ТЕМА IX. СВІТОГЛЯД ЯК НАЙВИЩА ФОРМА САМОУСВІДОМЛЕННЯ

Проблема визначення поняття світогляду. Структура світогляду. Буденний і теоретичний світогляд. Поняття моралі. Історичність моралі. Явище морального ідеалу.

Поняття мистецтва. Види мистецтва. Жанри мистецтва. Світоглядний характер мистецтва. Явище історичності. Історичні типи світогляду і їх взаємозв'язок. Міф і міфологія. "Сила" і "слабкість" міфології як світоглядної системи. Поняття релігії. Вплив релігії на формування світогляду. Поняття науки. Життєвий сенс науки. Оригінальність філософії як світогляду. Унікальність української філософії. Філософія - теоретична основа світогляду. Світогляд і реальний процес життя людини.

 

 

Список рекомендованої літератури:

 1.  Вілков В.Ю., Салтовський О.В. Людина і світ: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 2.  Діденко В.Ф., Кондрашова-Діденко В.І., Діденко Л.В. Людина і світ: Навч. посібн. – К.: Вища школа, 2001.
 3. Людина і світ: Для 11 кл. Загальноосв. навч. закл./Л.В.Губерський, В.Г.Кремень, А.О.Приятельчук та ін.; За ред. Л.В.Губерського. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007.
 4. Булатов М.О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009.
 5. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч.посіб./ За ред. акад. НАН УкраїниЛ.В. Губерського. – К.:Знання, 2009. – 621 с.
 6. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002.
 7. Філософія історії: Підруч. / Бойченко І.В. – К., 2000.
 8. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І.Ф.Надольного. – 7-е вид., випр і доп. – К., 2008.
 9. Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002. – 408 с.
 10. Історія філософії: Підруч. / За ред. В.І.Ярошовця. – К.: “Київський університет”, 2007.
 11.  Історія української філософії: Підруч. / Горський В.С., Кислюк К.В. – К.: Либідь, 2004.
 12. Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч.посіб. – 5-е вид. – К.: Знання, 2008.
 13. Основи соціальної екології / Салтовський О.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 14. Основи філософських знань: Підруч. / Буслинський В.А., Скрипка П.І. – Львів, 2004.
 15. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підруч. / Шляхтун П.П. – К.: Либідь, 2002.
 16. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підруч. Для вищих навч.закл. / В.П. Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко. Вид. 3-є випр. та доп. - К.: Генеза, 2006.
 17. Філософія культури: Підруч. / Гатальська С.М. – К.: Либідь, 2005.
 18. Філософія політики: Хрестоматія: в 4 т. / Редакційна колегія: Л.В.Губерський, В.П.Андрущенко, М.І.Бойченко та ін. – К: “Знання України”, 2003.

3. ЗАРАХУВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІСПИТІВ.

Усі етапи вступу є обов’язковими.

Правила прийому у КІСПП 2016-2017 навчального року

Додаткова інформація та реєстрація на /інформаційну зустріч за тел.: ☏ (044) 585 46 80, або Ви можете написати нам: ✍ kispp@i.uaКОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34,
парадне №3, оф.401

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78

Email: admin@kispp.com