Київський інститут сучасної психології та психотерапії оголошує набір аспірантів на навчання в аспірантурі для здобуття наукового рівня «Аспірантура». Cпеціальність: 053 «Психологія»

«Philosophy Doctor, PhD». Cпеціальність: «Клінічнапсихологія», «Соціальнапсихологія» та «Психоаналіз» на основі диплому магістра з психології тадиплому магістра з ІНШИХ СПЦІАЛЬНОСТЕЙ.

Форма навчання – денна.

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ – 01 листопада 2018 РОКУ.

Тривалість навчання:

- 4 роки

Строки вступної кампанії 2018 КІСПП

№ Дата Заходи

1. З 23 липняпо 10 жовтня 2018р Прийом заяв та документів

2. З 15 липняпо 31 жовтня 2018р складання фахового іспиту (Загальнапсихологія – усно, питання до іспитудив в додатку), іспиту з іноземної мови (структуру іспиту див в додатку), іспиту з філософії (питаннядоіспитудив в додатку).

3. 31 жовтня 2018р Оприлюднення рейтингового списку вступників і зарахування вступників

4. 01 жовтня 2018р. Початок навчання

Ми разпочали інформаційні зустрічі з нашими абітурієнтами з метою роз`яснення та інформування пропроцедуру вступу до аспірантури КІСПП у 2018 році! Запрошуємо на інформаційні зустрічі кожну середу о 18.30. Просимо реєструватись назустрічі за тел: 044 585 46 77 (78)
Додаткова інформація та реєстрація на інформаційну зустріч за тел.:☏ (044) 585 46 80, або Ви можете написати нам: ✍ kispp@i.ua


Програми вступних випробувань.


Філософія

1. Світогляд, його структура та історичнітипи.
2. Предмет філософії, її місце і роль в суспільстві.
3. Структура філософського знання. Функції філософії.
4. Становлення філософії та її основне питання.
5. Етапи історичного розвитку філософії, її основні напрямки і школи.
6. Загальне та особливе в розвитку східної та західної філософії.
7. Антична філософія: загальна характеристика.
8. Філософія Середньовіччя: загальна характеристика.
9. Філософія Відродження: загальна характеристика.
10. Філософія Нового часу: загальна характеристика.
11. Філософія епохи Просвітництва Загальна характеристика.
12. Класична німецька філософія.
13. Феномен марксистської філософії.
14. Російська філософія: загальна характеристика.
15. Основні напрямки сучасної філософії: загальна характеристика.
16. Система «людина-світ» в парадигмісучасноїфілософії (на прикладі одного з
напрямків).
17. Діалектика, її сутність і історичні типи. Категорії і закони діалектики.
18. Основні філософські категорії.
19. Основи онтології.
20. Основи гносеології.
21. Основи філософської антропології.
22. Основи соціальної філософії.
23. Етика як філософська дисципліна.
24. Естетика як філософська дисципліна.
25. Філософія культури: основні концепції та положення.
26. Філософські підстави художньої діяльності.
27. Культура і цивілізація.
28. Ціннісні підстави функціонування суспільства.
29. Філософські підстави науки.
30. Глобальні проблеми сучасності: причини загострення і шляхи вирішення.


Психологія

1. Предмет і завдання психології розвитку. Методи дослідження.
2. Принцип розвитку, види розвитку в психологічній науці.
3. Періодизація розвитку особистості Е. Еріксона.
4. Основн ікатегорії психології розвитку, їх загальна характеристика.
5. Основні закономірності психічного розвитку. Їх загальна характеристика.
6. Поняття про еволюційний і революційний, преформований і непреформований
шляхи розвитку.
7. Механізми психічного розвитку, їх загальна характеристика.
8. Етнопсихологічні дослідження дитинства М. Мід.
9. Підхід до проблеми психічного розвитку в психоаналізі.
10. Підхід до проблеми психічного розвитку в біхевіоризмі.
11. Підхід до проблеми психічного розвитку в гештальт психології.
12. Підхід до проблеми психічного розвитку в гуманістичної психології.
13. Сучасний стан проблеми розвиваючого навчання, принципи, що лежать в
основі розвиваючих програм.
14. Загальне поняття про механізми психічного розвитку дитини в
глибинної психології.
15. Поняття про функціональну та генетичної періодизації, їхні переваги й
недоліки.
16. Підхід до проблеми психічного розвитку в концепції Л.С. Виготського.
17. Біогенетичні і соціогенетічні теорії розвитку психіки.
18. Теорія персоналізму В. Штерна.
19. Оперантно ебіхевіоризм і йогозв`язок з технологіями розвиваючого навчання.
20. Методологічні засади теорії Ж. Піаже.
21. Вік як історична категорія, загальні підходи до дослідження віку.
22. Концепція С. Холла, педологічнийрух і його роль в формуванні вікової психології.
23. Загальне поняття про сили, що рухають, і механізми психічного розвитку.
24. Онтогенез і життєвий шлях - спільне та відмінне.
25. «Образ - Я, самооцінка і рівень домагань, їх взаємозв`язок і формування в онтогенезі.
26. Поняття про критичні і литичні періоди в процесі психічного розвитку, значення криз.
27. Загальне поняття про психодинаміку і її роль у формуванні індивідуальних особливостей і стилю діяльності дитини.
28. Взаємозв`язок сприйняття і мислення в онтогенезі.
29. Взаємозв`язок мислення і мови в психічному розвитку дитини.
30. Концепції розвиткумови, евристичний, спонтанний і навчальний підхід.
31. Поняття норми, теоретична, емпірична і індивідуальна норма.
32. Теорії гри, їхзагальна характеристика.
33. Загальна характеристика розвитку дитини в перші періоди онтогенетичного розвитку.
34. Психічний розвиток в підлітковому і юнацькому віці, особливості протікання підліткової кризи в різних культурах.
35. Загальна характеристика розвитку людини в період зрілості і старіння.
36. Поняття про девіантну поведінку, її види та діагностика.

 


Іноземна мова

 

(Англійськамова, німецькамова, французькамова)
Формою вступного випробування є іспит, який проводиться в письмовій та усній формі і включає в себе:
1. Письмовийпереклад (зісловником) науковоготекстузафахом (з
іноземної мови на українську). Обсяг - 2000п.з.Часвиконання - 45 хв.
2. Передача змісту тексту за фахом (психологія) на іноземній мові.Обсяг - 2000 п. З.
Часвиконання - 20 хв.
3. Бесіда з екзаменаторами іноземною мовою з питань, пов`язаних зі спеціальністю
і галузю передбачуваної наукової роботив ступника.
У процесі співбесіди члени екзаменаційної комісії мають право ставити додаткові запитання з обговорюваних тем.

 

ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ:


1. Заява на ім’я ректора університету (візується вступником у проректора з наукової роботи)
2. Копія паспорта.
3. Особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, три фотокартки 3х4.
4. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією додатку.
5. Характеристика з місця роботи (або рекомендаційний лист).
6. Реферат з обраної наукової спеціальності (переважно за обраною темою).
7. Список та ксерокопії опублікованих наукових праць та винаходів (надає переваги при вступі).
8. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
9. Копія трудової книжки, для осіб які працюють.
10. Згоду на збір та обробку персональних даних.

Повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто до відділу докторантури та аспірантури у встановлений термін.
Оригінал диплома про повну вищу освіту, паспорт пред’являються вступником. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.

 КОНТАКТИ

01133, м.Київ, бульвар Л.Українки 34,
парадне №3, оф.401

Телефон: (044) 585-46-77
Факс: (044) 585-46-78

Email: admin@kispp.com